Składniki majątku zbędne i zużyte

Ogłoszenie o możliwości zagospodarowania w formie darowizny zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego Wydziału Łączności i Informatyki.

Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu informuje, że posiada do zagospodarowania w formie darowizny zbędne i zużyte składniki rzeczowe majątku ruchomego Wydziału Łączności i Informatyki, których wykazy zamieszczono poniżej.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa, składniki rzeczowe majątku ruchomego mogą być darowane na rzecz instytucji kultury, publicznych szkół wyższych, jednostkom organizacyjnym, o których mowa w art. 2 ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59), niebędących państwowymi jednostkami budżetowymi, oraz fundacji i organizacji pożytku publicznego, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną, z przeznaczeniem na realizację ich celów statutowych.

W przypadku zainteresowania pozyskaniem przedmiotowych składników proszę o złożenie pisemnego wniosku do Komendanta Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej
w Przemyślu, zgodnie z § 39 ust. 4 cyt. wyżej rozporządzenia, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.11.2017 r.

Wniosek powinien zawierać:

1) statut zainteresowanego podmiotu,

2) pisemne uzasadnienie potrzeb,

3) wskazanie sposobu wykorzystania składnika rzeczowego majątku ruchomego

4) zobowiązanie do pokrycia kosztów związanych z darowizną, w tym kosztów odbioru

    przedmiotu darowizny.

Informacji w powyższej sprawie udziela:

- mjr SG Janusz SZCZYGIELSKI, tel. 16 673 2058 (służb.: 665 2058).

Załączniki do strony

Metryczka

Data publikacji 20.11.2017
Podmiot udostępniający informację:
Straż Graniczna
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Janusz Szczygielski Wydział Łączności i Informatyki
Osoba modyfikująca informację:
do góry