Wtorek, 2 września 2014, data aktualizacji serwisu: 01.09.2014
Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej
Menu przedmiotowe
BIP.GOV.PL
Redakcja serwisu
Rejestr Zmian
Serwis odwiedziło:
229.588 osób

Wolne stanowiska w Służbie Cywilnej

28.08.2014

WOLNE STANOWISKA PRACY W SŁUŻBIE CYWILNEJ

 

Komórką organizacyjną odpowiedzialną za organizowanie naboru pracowników cywilnych jest:

Wydział Kadr i Szkolenia

Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej

ul. Mickiewicza 34

37-700 Przemyśl

kontakt telefoniczny -(016) 673-22-16

od poniedziałku do piątku w godz.7:30-15:30

 

Podania o przyjęcia do pracy należy przesyłać listownie na wyżej wskazany adres,

ze wskazaniem konkretnej nazwy stanowiska na które prowadzony jest nabór.

 

STANOWISKA W SŁUŻBIE CYWILNEJ:

Nabór na stanowiska w Korpusie Służby Cywilnej odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21.11.2008 r. o Służbie Cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505 z późn. zm.).

Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy w służbie cywilnej umieszczane są
w miejscach ogólnie dostępnych w Komendzie Bieszczadzkiego Oddziału SG
(m. in. tablica ogłoszeń na biurze przepustek przy ulicy Mickiewicza 34 w Przemyślu)
oraz w Biuletynach Informacji Publicznej: Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej
i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

 

                                                                                             AKTUALNE  OFERTY PRACY

                                                                                         W KORPUSIE SŁUŻBY CYWILNEJ

                                                                                        W BIESZCZADZKIM ODDZIALE SG:

 

Komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatów na stanowisko:

1. starszy asystent technik teleinformatyk Zespołu do spraw Obsługi  w Placówce Straży Granicznej w Lubaczowie.

Liczba lub wymiar etatów: 1 etat.

Miejsce wykonywania pracy: Budomierz

Wynagrodzenie zasadnicze: 2.192,39 zł. brutto

Główne obowiązki:

 • administrowanie systemami teleinformatycznymi, codzienna kontrola stanu technicznego sprzętu teleinformatycznego  oraz środków łączności,
 • szybkie i sprawne usuwanie uszkodzeń sprzętu łączności i informatyki,
 • prowadzenie ewidencji materiałowej, eksploatacyjnej i rozliczeniowej sprzętu teleinformatycznego i łączności zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi,
 • administrowanie wydzielonymi stanowiskami komputerowymi,
 • szkolenia z nowo wprowadzanych systemów teleinformatycznych użytkowników,
 • zapoznawanie, udzielanie wskazówek, porad technicznych i eksploatacyjnych użytkownikom sprzętu,
 • prowadzenie ewidencji zbiorów danych osobowych.

Wykształcenie: średnie techniczne.  

Wymagania konieczne:

 • praktyczna znajomość obsługi i konfiguracji komputerów oraz urządzeń sieciowych,
 • 1 rok doświadczenia w pracy w dziedzinie obsługi sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych i sieci komputerowych,

Wymagania pożądane:

 • wykształcenie średnie techniczne (informatyczne, teleinformatyczne, elektroniczne)
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
 • dyspozycyjność

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dowodu osobistego,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie,
 • życiorys(CV) i podanie (list motywacyjny).

Kopie innych dokumentów:

 • kopie zaświadczeń o ukończeniu kursów lub szkoleń,
 • kopie świadectw pracy,
 • aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (w przypadku jego posiadania).

Dokumenty należy przesyłać drogą pocztową w nieprzekraczalnym  terminie do dnia 08/09/2014 r. 

pod adresem:

Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej

Wydział Kadr i Szkolenia

ul. Mickiewicza 34,

37-700 Przemyśl.   

Inne informacje:

 • oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane,
 • do pierwszego etapu selekcji nie będziemy zapraszać wszystkich kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne podane w ogłoszeniu,
 • urząd skontaktuje się tylko z osobami, które po ocenie dokumentów uzna za najbardziej odpowiednie do pracy na danym stanowisku,
 • brak kontaktu jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata do dalszych etapów selekcji,
 • oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone komisyjnie po zakończeniu naboru,
 • do składania dokumentów zachęcamy również osoby posiadające orzeczenieo stopniu niepełnosprawności.

2. asystent Zespołu do spraw Obsługi w Placówce Straży Granicznej  w Lubaczowie.

Liczba lub wymiar etatów: 1 etat.

Miejsce wykonywania pracy: Budomierz

Wynagrodzenie zasadnicze: 1911,32 zł. brutto

 • Główne obowiązki:

 • prowadzenie rocznych kart ewidencji obecności funkcjonariuszy w służbie oraz miesięczne karty ewidencji czasu pracy pracowników cywilnych,
 • opracowywanie zestawień, wniosków kadrowych, meldunków i sprawozdań z zakresu merytorycznej odpowiedzialności,
 • sporządzanie planów urlopów dla wszystkich komórek organizacyjnych palcówki,
 • przygotowywanie, segregowanie, kompletowanie, klasyfikowanie dokumentów/akt spraw do archiwum zakładowego,
 • zapoznawanie funkcjonariuszy placówki z rozkazami personalnymi, koordynowanie przedsięwzięć związanych z opiniowaniem funkcjonariuszy i pracowników,
 • koordynowanie spraw organizacyjno-etatowych.
 • Wykształcenie: średnie.  

  Wymagania konieczne:

 • znajomość aktów prawnych regulujących czas pracy, urlopy pracowniczce, zakres i tryb udzielania zwolnień od zajęć służbowych, uposażenia zasadniczego  oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy, uprawnień związanych z rodzicielstwem wynikających z Kodeksu Pracy oraz przepisów SG,
 • ogólna wiedza na temat zasad prowadzenia dokumentów ewidencyjnych oraz zasad obsługi urządzeń ewidencyjnych,
 • obsługa komputera w zakresie edytora tekstu,
 • znajomość obsługi urządzeń biurowych,
 • komunikatywność
 • Wymagania pożądane:

 • doświadczenie w pracy biurowej
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej.
 • Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dowodu osobistego,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie,
 • życiorys(CV) i podanie (list motywacyjny)
 • Kopie innych dokumentów:

 • kopie zaświadczeń o ukończeniu kursów lub szkoleń,
 • kopie świadectw pracy,
 • aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (w przypadku jego posiadania).
 • Dokumenty należy przesyłać drogą pocztową w nieprzekraczalnym  terminie do dnia 08/09/2014 r. 

  pod adresem:

  Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej

  Wydział Kadr i Szkolenia

  ul. Mickiewicza 34,

  37-700 Przemyśl.   

 • Inne informacje:

 • oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane,
 • do pierwszego etapu selekcji nie będziemy zapraszać wszystkich kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne podane w ogłoszeniu,
 • urząd skontaktuje się tylko z osobami, które po ocenie dokumentów uzna za najbardziej odpowiednie do pracy na danym stanowisku,
 • brak kontaktu jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata do dalszych etapów selekcji,
 • oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone komisyjnie po zakończeniu naboru,
 • do składania dokumentów zachęcamy również osoby posiadające orzeczenie  o stopniu niepełnosprawności

Dodatkowe informacjie udzielane są pod numerem telefonu: 16 673 20 77

l

 
 
28.08.2014
31.07.2014
28.08.2014
31.07.2014
Autor : Tomasz RUŻYŁO
Opublikowane przez : Tomasz RUŻYŁO
Wydział Kard i Szkolenia
Statystyka strony: 9345 wizyt
WYBIERZ SZEROKOŚĆ STRONY :
WAI
POCKET PC