Niedziela, 2 sierpnia 2015, data aktualizacji serwisu: 31.07.2015
Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej
Menu przedmiotowe
BIP.GOV.PL
Redakcja serwisu
Rejestr Zmian
Serwis odwiedziło:
318.734 osób

Wolne stanowiska w Służbie Cywilnej

24.07.2015

WOLNE STANOWISKA PRACY W SŁUŻBIE CYWILNEJ

W chwili obecnej prowadzimy nabór na n/wymienione stanowisko pracy w Korpusie Służby Cywilnej:

 
 
 
 • specjalista do spraw do spraw budowlanych w Sekcji Budownictwa i Obsługi Nieruchomości Wydziału Techniki i Zaopatrzenia
 • o stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej

 

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu
ul. Mickiewicza 34
37-700 Przemyśl

Miejsce wykonywania pracy:

 • Przemyśl

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie prowadzonych zadań inwestycyjnych i remontowych.
 • sporządzanie opisu przedmiotu zamówienia w celu przygotowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia do wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowej, wykonawcy robót budowlanych lub remontowych.
 • sporządzanie wniosków w celu uzyskania decyzji pozwolenia na budowę i innych dokumentów formalno prawnych (Decyzje Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Raport oddziaływania na środowisko) niezbędnych do rozpoczęcia robót budowlanych.
 • dokonywanie sprawdzenia dokumentacji projektowej wykonanej przez jednostki projektowe w celu stwierdzenia kompletności i zgodności pod względem formalno-prawnym dokumentacji projektowej ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.
 • uczestniczenie w przygotowaniu rozliczenia środków trwałych w celu prawidłowego zakończenia prowadzonych inwestycji.
 • dokonywanie przeglądów okresowych rocznych i pięcioletnich oraz gwarancyjnych w celu sprawdzenia stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu.
 • dokonywanie odbiorów w celu prawidłowego zakończenia robót budowlanych.

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
 

stres związany z reprezentowaniem Oddziału na zewnątrz
praca w terenieMiejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
stanowisko pracy zlokalizowane w 4-piętrowym budynku z windą, przystosowanym dla potrzeb osób niepełnosprawnych

Inne
wynagrodzenie zasadnicze: ok. 2.923,19 zł. brutto

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe techniczne na kierunku budownictwo i uprawnienia specjalistyczne branży budowlanej
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze budownictwa
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • umiejętność sporządzania kosztorysów inwestorskich,

wymagania dodatkowe

 • znajomość i umiejętność posługiwania się przepisami ustaw: Prawo budowlane, Prawo zamówień publicznych, Ustawa o finansach publicznych, Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa,
 • znajomość i umiejętność posługiwania się przepisami ustaw Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz zarządzenia i decyzje wewnętrzne określające sposób i tryb postępowania
 • umiejętność argumentowania i przekonywania oraz asertywność jako czynniki niezbędne przy pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
 • wskazane posiadanie uprawnień do projektowania.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • kopie zaświadczeń o ukończeniu kursów lub szkoleń,
 • kopie posiadanych uprawnień branży budowlanej
 • kopie posiadanych uprawnień do projektowania
 • kopie świadectw pracy
 • aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (w przypadku jego posiadania)

Inne dokumenty i oświadczenia

 • oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane,
 • brak kontaktu jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata do dalszych etapów selekcji,
 • do składania dokumentów zachęcamy również osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Termin składania dokumentów:

07-08-2015

Miejsce składania dokumentów:

Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej
Mickiewicza 34
37-700 Przemyśl

 

 • Inspektor Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców w Przemyślu

 • o stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

 • Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu, ul. Mickiewicza 34, 37-700
  Przemyśl

Miejsce wykonywania pracy:

 • Przemyśl

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • odbieranie i wysyłanie korespondencji urzędowej związanej z bieżącą działalnością Ośrodka,
 • przekazywanie do właściwego sądu, prokuratury lub organów administracji państwowej korespondencji dotyczącej cudzoziemców przebywających w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców,
 • wykonywanie czynności związanych z zapewnieniem cudzoziemcom ustawowego prawa do prowadzenia prywatnej korespondencji przesyłanej z i do Strzeżonego Ośrodka, w szczególności przyjmowanie, ewidencjonowanie, przekazywanie do osób odpowiedzialnych za doręczanie tej korespondencji oraz odesłanie właściwym nadawcom potwierdzeń jej odbioru
 • redagowanie pism, obsługa urządzeń biurowych i poczty elektronicznej.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca w siedzibie urzędu, praca o charakterze statycznym - przy komputerze oraz dynamicznym - przemieszczanie się na terenie oddziału oraz poza oddział

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • praca z wykorzystaniem komputera, w budynku z przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek 4-pietrowy z windą.

  Inne
  Wynagrodzenie zasadnicze brutto: 2.136 zł.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji lub pracy biurowej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • obsługa pakietów MS Office i open Office,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • komunitatywność

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • kopie zaświadczeń o ukończeniu kursów lub szkoleń,
 • kopie świadectw pracy,
 • aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (w przypadku jego posiadania).

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane,
 • brak kontaktu jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata do dalszych etapów selekcji
 • oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone komisyjnie po zakończeniu naboru
 • do składania dokumentów zachęcamy również osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

Termin składania dokumentów:

 • 14-08-2015

Miejsce składania dokumentów:

Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej
Mickiewicza 34
37-700 Przemyśl

24.07.2015

31.07.2015
Autor : Tomasz RUŻYŁO
Opublikowane przez : Tomasz RUŻYŁO
Wydział Kadr i Szkolenia
Statystyka strony: 13502 wizyt
WYBIERZ SZEROKOŚĆ STRONY :
WAI
POCKET PC