Sobota, 28 lutego 2015, data aktualizacji serwisu: 27.02.2015
Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej
Menu przedmiotowe
BIP.GOV.PL
Redakcja serwisu
Rejestr Zmian
Serwis odwiedziło:
276.494 osób

Wolne stanowiska w Służbie Cywilnej

28.08.2014

WOLNE STANOWISKA PRACY W SŁUŻBIE CYWILNEJ

 

Komórką organizacyjną odpowiedzialną za organizowanie naboru pracowników cywilnych jest:

Wydział Kadr i Szkolenia

Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej

ul. Mickiewicza 34

37-700 Przemyśl

kontakt telefoniczny -(016) 673-22-16

od poniedziałku do piątku w godz.7:30-15:30

 

Podania o przyjęcia do pracy należy przesyłać listownie na wyżej wskazany adres,

ze wskazaniem konkretnej nazwy stanowiska na które prowadzony jest nabór.

 

STANOWISKA W SŁUŻBIE CYWILNEJ:

Nabór na stanowiska w Korpusie Służby Cywilnej odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21.11.2008 r. o Służbie Cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505 z późn. zm.).

Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy w służbie cywilnej umieszczane są
w miejscach ogólnie dostępnych w Komendzie Bieszczadzkiego Oddziału SG
(m. in. tablica ogłoszeń na biurze przepustek przy ulicy Mickiewicza 34 w Przemyślu)
oraz w Biuletynach Informacji Publicznej: Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej
i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

 

                                                                                             AKTUALNE  OFERTY PRACY

                                                                                         W KORPUSIE SŁUŻBY CYWILNEJ

                                                                                        W BIESZCZADZKIM ODDZIALE SG:

 

Komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej

poszukuje kandydata na stanowisko:

inspektor Sekcji Administracji Infrastruktury i Bezpieczeństwa  Wydziału Łączności i Informatyki 

Liczba lub wymiar etatów: 1 etat.

Miejsce wykonywania pracy: Przemyśl.

Wynagrodzenie zasadnicze: około 2417,25 zł.

Główne obowiązki:

monitorowanie systemów i sieci telekomunikacyjnych Bieszczadzkiego Oddziału SG,

wykonywanie prac związanych z administracją sieci takich jak: instalacje, serwis  i uruchamianie komponentów sieciowych WAN/LAN/WLAN, stanowisk abonenckich systemów telefonicznych IPT i teleinformatycznych, obsługa zgłoszeń oraz udział modernizacji sieci,

uczestniczenie i udział w pracach komisji określającej stan techniczny urządzeń łączności,

Wykształcenie: średnie telekomunikacyjne/ teleinformatyczne       

Wymagania konieczne:

posiadanie wiedzy z zakresu funkcjonowania sieci telekomunikacyjnych,

obsługa programów pakietu biurowego,

co najmniej 12 miesięcy doświadczenia w pracy w zakresie telekomunikacji lub teleinformatyki.

Wymagania pożądane:

co najmniej 6 miesięcy doświadczenia w pracy przy lokalizowaniu usterek  i montażu komponentów sieci telekomunikacyjnych,

umiejętność pracy w zespole

umiejętność pracy pod presją czasu

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

życiorys(CV) i podanie (list motywacyjny).

kopia dowodu osobistego,

kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności  za przestępstwa popełnione umyślnie,

oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie,

Kopie innych dokumentów:

  • kopie zaświadczeń o ukończeniu kursów lub szkoleń,
  • kopie świadectw pracy,
  • aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (w przypadku jego posiadania).

Dokumenty należy przesyłać drogą pocztową w nieprzekraczalnym  terminie do dnia 11/03/2015 r. 

pod adresem:

Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej

Wydział Kadr i Szkolenia

ul. Mickiewicza 34,

37-700 Przemyśl.   

 

Inne informacje:

 

oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane,

do pierwszego etapu selekcji nie będziemy zapraszać wszystkich kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne podane w ogłoszeniu,

urząd skontaktuje się tylko z osobami, które po ocenie dokumentów uzna za najbardziej odpowiednie do pracy na danym stanowisku,

brak kontaktu jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata do dalszych etapów selekcji,

oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone komisyjnie po zakończeniu naboru,

do składania dokumentów zachęcamy również osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (0-16) 673 20 77

 

 
 
28.08.2014

27.02.2015
Autor : Tomasz RUŻYŁO
Opublikowane przez : Tomasz RUŻYŁO
Wydział Kard i Szkolenia
Statystyka strony: 9616 wizyt
WYBIERZ SZEROKOŚĆ STRONY :
WAI
POCKET PC