Środa, 27 maja 2015, data aktualizacji serwisu: 22.05.2015
Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej
Menu przedmiotowe
BIP.GOV.PL
Redakcja serwisu
Rejestr Zmian
Serwis odwiedziło:
299.547 osób

Wolne stanowiska w Służbie Cywilnej

21.05.2015

WOLNE STANOWISKA PRACY W SŁUŻBIE CYWILNEJ

 
 

Komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej

poszukuje kandydata na stanowisk:

 

1. Inspektor Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców w Przemyślu

Liczba lub wymiar etatów: 1 etat.

Miejsce wykonywania pracy: Przemyśl.

Wynagrodzenie zasadnicze brutto: 2.136,18 zł.

Główne obowiązki:

odbieranie i wysyłanie korespondencji urzędowej związanej z bieżącą działalnością Ośrodka,

przekazywanie do właściwego sądu, prokuratury lub organów administracji państwowej korespondencji dotyczącej cudzoziemców przebywających w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemcó

wykonywanie czynności związanych z zapewnieniem cudzoziemcom ustawowego prawa do prowadzenia prywatnej korespondencji przesyłanej z i do Strzeżonego Ośrodka, w szczególności przyjmowanie, ewidencjonowanie, przekazywanie do osób odpowiedzialnych za doręczenie tej korespondencji oraz odesłanie właściwym nadawcom potwierdzeń jej odbioru,

redagowanie pism, obsługa urządzeń biurowych, poczty elektronicznej.

Wykształcenie: średnie.  

Wymagania konieczne:

1 rok doświadczenia w administracji lub pracy biurowej,

obsługa pakietów MS Office i Open Office,

umiejętność pracy w zespole,

komunikatywność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

życiorys(CV) i podanie (list motywacyjny).

kopia dowodu osobistego,

kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie,

Kopie innych dokumentów:

kopie zaświadczeń o ukończeniu kursów lub szkoleń,

kopie świadectw pracy,

aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (w przypadku jego posiadania).

Dokumenty należy przesyłać drogą pocztową w nieprzekraczalnym  terminie do dnia 05/06/2015 r. 

pod adresem:

Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej

Wydział Kadr i Szkolenia

ul. Mickiewicza 34,

37-700 Przemyśl.   

Inne informacje:

oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane,

urząd skontaktuje się tylko z osobami, które po ocenie dokumentów uzna za najbardziej odpowiednie do pracy na danym stanowisku,

brak kontaktu jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata do dalszych etapów selekcji,

oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone komisyjnie po zakończeniu naboru,

do składania dokumentów zachęcamy również osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (0-16) 673 20 77

2.Starszy asystent Sekcji Spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego Wydziału Koordynacji Działań

 

Liczba lub wymiar etatów: 1 etat.

Miejsce wykonywania pracy: Przemyśl.

Wynagrodzenie zasadnicze: 2.398,52 zł. brutto  

Główne obowiązki:

udział w planowaniu i koordynacji działań sił i środków Oddziału w czasie sytuacji kryzysowej i podczas likwidacji ich skutków,udział w przygotowywaniu i opracowaniu materiałów do dokumentacji obronnej i kryzysowej Oddziału oraz nadzór nad jej opracowaniem w jednostkach i komórkach organizacyjnych BiOSG,

przygotowywanie materiałów do opracowywanych przez Wydział Koordynacji Działań sprawozdań, analiz i planów,

uzupełnianie i bieżąca aktualizacja dokumentacji z zakresu zarządzania kryzysowego i podwyższania oraz obniżania gotowości obronnej Oddziału

udział w planowaniu i przygotowaniu prowadzenia szczególnej ochrony obiektu Komendy Bieszczadzkiego Oddziału SG uznanego za ważny dla bezpieczeństwa i obronności państwa,uczestniczenie w treningach, ćwiczeniach, szkoleniach i grach obronno-kryzysowych oraz szkoleniach organizowanych przez jednostki organizacyjne SG.

Wykształcenie: średnie.  

Wymagania konieczne:

znajomość przepisów z zakresu zarządzania kryzysowego oraz umiejętność stosowania ich w praktyce

Wymagania pożądane:

wykształcenie wyższe,

ukończone lub rozpoczęte studia na kierunku związanym z zarządzaniem kryzysowym lub bezpieczeństwem wewnętrznym państwa. 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

życiorys(CV) i podanie (list motywacyjny).

kopia dowodu osobistego,

kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie,

Kopie innych dokumentów:

kopie zaświadczeń o ukończeniu kursów lub szkoleń,

kopie świadectw pracy,

aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (w przypadku jego posiadania).

Dokumenty należy przesyłać drogą pocztową w nieprzekraczalnym  terminie do dnia 05/06/2015 r. 

pod adresem:

Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej

Wydział Kadr i Szkolenia

ul. Mickiewicza 34,

37-700 Przemyśl.   

Inne informacje:

oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane,

urząd skontaktuje się tylko z osobami, które po ocenie dokumentów uzna za najbardziej odpowiednie do pracy na danym stanowisku,

brak kontaktu jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata do dalszych etapów selekcji,

oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone komisyjnie po zakończeniu naboru,

do składania dokumentów zachęcamy również osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (0-16) 673 20 77

21.05.2015

22.05.2015
Autor : Tomasz RUŻYŁO
Opublikowane przez : Tomasz RUŻYŁO
Wydział Kard i Szkolenia
Statystyka strony: 12322 wizyt
WYBIERZ SZEROKOŚĆ STRONY :
WAI
POCKET PC