Wolne stanowiska w Służbie Cywilnej

WOLNE STANOWISKA PRACY W SŁUŻBIE CYWILNEJ

Aktualnie prowadzimy nabór na stanowisko w korpusie służby cywilnej: Specjalisty - kierownika warsztatu w Sekcji Budownictwa i Obsługi Nieruchomości Wydziału Techniki i Zaopatrzenia

Komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej

poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

Specjalista - kierownik warsztatu

w Sekcji Budownictwa i Obsługi Nieruchomości

Wydziału Techniki i Zaopatrzenia

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu:

Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Jana Tomasza Gorzechowskiego w Przemyślu, ul. Mickiewicza 34, 37 - 700 Przemyśl.

Miejsce wykonywania pracy: Przemyśl.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 1. organizowanie i nadzór nad konserwacją obiektów i urządzeń technicznych oraz nad pracami związanymi z usuwaniem bieżących awarii i usterek technicznych obiektów i urządzeń w celu utrzymania ich właściwego stanu technicznego,
 2. organizowanie i nadzór nad realizacją zadań remontowych wykonywanych w obiektach systemem własnym, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawnymi, w celu przywracania ich do pierwotnego stanu technicznego,
 3. przygotowywanie dokumentacji związanej z realizacją robót konserwacyjnych i remontowych, w celu zachowania procedur wynikających z obowiązujących przepisów prawnych,
 4. organizowanie i nadzór nad pracami związanymi z konserwacją i naprawą sprzętu kwaterunkowego i inżynieryjno – technicznego, wykonywanego systemem własnym w celu utrzymania ich sprawności,
 5. nadzór nad sporządzeniem dokumentacji związanej z rozliczeniem materiałów wykorzystanych do prac konserwacyjnych i remontowych, w celu zachowania właściwego obrotu materiałów w gospodarce materiałowej Bieszczadzkiego Oddziału SG,
 6. zabezpieczenie zdolności użytkowej kompleksów, obiektów i urządzeń w przypadku wystąpienia przerw w dopływie energii elektrycznej i wody, w celu zapewnienia możliwości bieżącego funkcjonowania jednostek i komórek organizacyjnych Bieszczadzkiego Oddziału SG,
 7. sporządzanie planów potrzeb prac konserwacyjnych i remontowych, planów prac konserwacyjnych i prac remontowych, planów potrzeb materiałowo – finansowych, w celu zapewnienia właściwego frontu robót oraz efektywnego wykorzystania zasobu ludzkiego.

Warunki pracy:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

Charakter stanowiska związany jest z organizacją pracy dla podległych pracowników, a także z wyjazdami służbowymi. Kontakty z przedstawicielami Wydziału Budownictwa Starostw Powiatowych w sprawach związanych z wykonywaniem prac budowlanych.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Stanowisko pracy usytuowane jest w budynku parterowym na terenie Komendy Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu, ul. Mickiewicza 34, 37 - 700 Przemyśl. Budynek ten jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.


Inne:
Wynagrodzenie zasadnicze: ok. 2 717,25 zł brutto.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e:

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w pracy w wykonawstwie budowlanym

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość przepisów związanych z eksploatacją urządzeń i użytkowaniem obiektów.

wymagania dodatkowe

 • uprawnienia energetyczne w zakresie dozoru urządzeń, instalacji i sieci: elektroenergetycznych (G1), cieplnych (G2) i gazowych (G3),
 • uprawnienia budowlane w zakresie zgodnym z kierunkiem ukończonych studiów.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy,
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe lub uprawnienia, ukończonych kursów i szkoleń.
 • aktualne orzeczenie ustalającego stopień niepełnosprawności lub kopię orzeczenia lekarza orzecznika ZUS (W PRZYPADKU JEGO POSIADANIA).

Inne dokumenty i oświadczenia

 • oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane,
 • brak kontaktu jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata do dalszych etapów selekcji,
 • oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone komisyjnie po zakończeniu naboru.

Termin składania dokumentów:

19-02-2016

Miejsce składania dokumentów:

Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Jana Tomasza Gorzechowskiego w Przemyślu, ul. Mickiewicza 34, 37-700 Przemyśl

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Zachęcamy osoby niepełnosprawne do składania ofert.

 

 
 

Metryczka

Data publikacji : 04.02.2016
Data modyfikacji : 03.02.2016
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Osoba modyfikująca informację:
Tomasz Rużyło
do góry