Dostęp do informacji publicznej - BIP - Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostęp do informacji publicznej

INFORMACJA PUBLICZNA

Przed przekazaniem wniosku prosimy o zapoznanie się z całością poniższej informacji.

Dostęp do informacji publicznej został określony w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Z brzmieniem ustawy można się zapoznać pod adresem: tutaj

W zakresie przewidzianym w ustawie o dostępie do informacji publicznej każdy ma prawo do uzyskania informacji o działalności Bieszczadzkiego OSG.

Podstawowe informacje o działalności Bieszczadzkiego Oddziału SG są zamieszczone na stronie podmiotowej Bieszczadzkiego Oddziału SG oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Bieszczadzkiego Oddziału SG. Zgodnie z przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub centralnym repozytorium, jest udostępniana na wniosek.

 

ZŁOŻENIE WNIOSKU

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej może być złożony w formie:

KOMENDANT

Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej
ul. Mickiewicza 34
37-700 Przemyśl

Dziennikarzom, agencjom prasowym, radiowym lub telewizyjnym informację publiczną udostępnia Rzecznik Prasowy Komendanta Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.

Dane kontaktowe:

tel.: +48 16 673 2008, e-mail: rzecznik.biosg@strazgraniczna.pl

 

 

TERMINY

Udostępnienie informacji następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Jeżeli informacja nie może być udostępniona w wyznaczonym terminie wnioskodawca zostaje poinformowany o powodach opóźnienia i terminie udzielenia odpowiedzi. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od daty wpływu wniosku do Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.

Udostępnienie informacji następuje w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem chyba, że środki techniczne, jakimi dysponuje Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej to uniemożliwiają.

 

OPŁATY

W przypadku, gdy Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej poniesie dodatkowe koszty związane ze sposobem udostępnienia lub z koniecznością przekształcenia informacji publicznej, można pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

W terminie 14 dni od daty złożenia wniosku wnioskodawca zostanie powiadomiony o konieczności wniesienia opłaty.

Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

 

ODMOWA

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu, m.in., w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych, a także ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.

Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej, od której przysługuje odwołanie. Odwołanie od decyzji jest rozpatrywane w ciągu 14 dni.

 

Metryczka

Data publikacji 20.06.2011
Data modyfikacji 21.09.2023
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Tomasz CZAJKOWSKI
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz CZAJKOWSKI Wydział Ochrony Informacji
Osoba modyfikująca informację:
T.Czajkowski
do góry