Dostęp do zasobów archiwalnych - BIP - Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostęp do zasobów archiwalnych

Dostęp do zasobów archiwalnych

Udostępnienie materiałów archiwalnych Straży Granicznej do celów naukowych, badawczych, publicystycznych i innych reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia  22 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu i trybu udostępniania materiałów archiwalnych znajdujących się w archiwach wyodrębnionych ( Dz.U. z 2011 r., Nr 196, poz. 1161 ).

Tryb występowania o udostępnienie zasobów archiwalnych
 

Udostępnienie zasobów archiwalnych odbywa się na pisemne zgłoszenie zainteresowanego podmiotu. Zgłoszenie powinno zawierać:

 

 1. imię i nazwisko, rodzaj i numer dokumentu tożsamości oraz adres do korespondencji – jeżeli zgłoszenie składa osoba fizyczna lub jej upoważniony przedstawiciel;
 2. nazwę i siedzibę osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej oraz imię i nazwisko, rodzaj i numer dokumentu tożsamości osoby upoważnionej, której mają być udostępnione materiały archiwalne – jeżeli zgłoszenie składa osoba prawna lub jednostka organizacyjna;
 3. wskazanie materiałów archiwalnych określenie tematu, którego one dotyczą;
 4. określenie celu udostępnienia materiałów archiwalnych;
 5. proponowany sposób udostępnienia materiałów archiwalnych.

Ponadto, do zgłoszenia należy załączyć potwierdzenie faktu prowadzenia prac o wskazanej tematyce lub pismo polecające właściwej w tym zakresie instytucji lub osoby.
Materiały archiwalne udostępnia się po okazaniu przez zgłaszającego lub wnioskodawcę dokumentu potwierdzającego tożsamość.
 

Tryb i sposób prowadzenia spraw związanych z udostępnieniem zasobów archiwalnych w Straży Granicznej
 

Udostępnienie dokumentacji następuje poprzez:

 1. umożliwienie wnioskodawcy lub upoważnionemu przedstawicielowi osobistego zapoznania się z oryginalnymi dokumentami lub ich kopiami;
 2. przekazanie wnioskodawcy informacji zawartych w aktach w postaci odpowiedzi na jego pytanie/pytania;
 3. przekazanie kopii akt lub wyciągu;
 4. wypożyczenie wnioskodawcy akt lub ich części.

Udostępnienie podmiotom oraz osobom fizycznym akt następuje za zgodą Komendanta Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu.
 

Komendant Bieszczadzkiego Oddziału SG lub osoby przez niego upoważnione mogą:

 1. odmówić lub udostępnić dokumentację z wyłączeniem lub ograniczeniem możliwości jej reprodukowania ze względu na zły stan fizyczny akt, żądanie przez zgłaszającego lub wnioskodawcę dokumentacji zbędnej do prowadzenia prac;
 2. ustalić maksymalną liczbę jednostek archiwalnych, jaka może być udostępniona jednej osobie w ciągu dnia.

Udostępnienie akt nie uprawnia zgłaszającego lub wnioskodawcy do samodzielnego ich reprodukowania. Udostępnienie dokumentacji jest bezpłatne z wyjątkiem przypadku ponoszenia przez archiwum dodatkowych kosztów w postaci reprodukcji, archiwum pobiera od zgłaszającego lub wnioskodawcy opłatę, w której wysokość regulują przepisy w sprawie sposobu i trybu udostępniania materiałów archiwalnych znajdujących się w archiwach wyodrębnionych.
Udostępnienie akt zawierających informacje niejawne następuje zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych (Ustawa o ochronie informacji niejawnych dnia 5 sierpnia 2010 r. Dz.U.2016.1167 tekst jednolity z późn. zm.).

Metryczka

Data publikacji 21.06.2011
Data modyfikacji 21.09.2023
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marzena PIĘKNIK
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz CZAJKOWSKI Wydział Ochrony Informacji
Osoba modyfikująca informację:
T.Czajkowski
do góry