Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego stanowi wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji publicznej lub każdej jej części będącej w posiadaniu podmiotów obowiązanych do udostępnienia informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej) w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż  pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.

Zasady i tryb udostępniania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania zostały szczegółowo unormowane w Ustawie z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych  i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

Zasady udostępniania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania będącej w posiadaniu Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.

I. Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja publiczna:

 • udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej  (www.bip.bieszczadzki.strazgraniczna.pl), zwany dalej „BIP BiOSG”
 • udostępniona w inny sposób niż w portalu danych oraz BIP BiOSG (np. zamieszczona w serwisie internetowym Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej (www.bieszczadzki.strazgraniczna.pl) oraz w wydawnictwach wprowadzonych do obrotu zawierających informacje publiczne);
 • przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.  

II.   Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej.

1. W odniesieniu do informacji publicznej udostępnianej w BIP BiOSG oraz serwisie internetowym BiOSG:

W przypadku, gdy dla danej informacji publicznej udostępnionej w BIP BiOSG oraz serwisie internetowym BiOSG nie zostały określone inne warunki ponownego wykorzystywania, osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej wykorzystujące te informacje w celu ich ponownego wykorzystywania zobowiązane są do:

 • poinformowania o źródle uzyskania informacji w postaci dopisku o treści: „Źródło: Biuletyn Informacji Publicznej Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej” lub „serwis internetowy BiOSG”;
 • poinformowania o czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej;
 • informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej;
 • nie modyfikowania pozyskanej informacji publicznej.

 2.  W odniesieniu do informacji publicznej udostępnianej na wniosek:

W przypadku informacji publicznej udostępnianej na wniosek, Komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej określi warunki udostępnienia informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania odrębnie dla każdego wniosku i przekaże je wnioskodawcy. 

III. Sposób korzystania z informacji publicznej spełniającej cechy utworu lub stanowiących bazę danych. 

Możliwość wykorzystywania utworu lub bazy danych do celów komercyjnych  i niekomercyjnych, tworzenia i rozpowszechniania kopii utworu lub bazy danych w całości lub we fragmentach lub częściach oraz wprowadzania zmian i rozpowszechniania utworów zależnych dopuszczalne jest pod warunkiem, że nie narusza to ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.  o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych oraz z zastrzeżeniem praw przysługujących podmiotom trzecim.

IV. Udostępnianie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania na wniosek. 

1. Udostępnianie informacji sektora publicznego w celu ponownego jej wykorzystywania następuje na wniosek w przypadkach, gdy:

 • informacja publiczna nie została udostępniona w BIP BiOSG lub serwisie internetowym BiOSG.

 2. Wniosek można przesłać:

 • pocztą elektroniczną na adres: woi.biosg@strazgraniczna.pl
 • za pośrednictwem ePUAP
 • pocztą na adres: Komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej
  ul. Mickiewicza 34, 37-700 Przemyśl

 3. Wniosek zawiera w szczególności:

 • nazwę podmiotu zobowiązanego;
 • informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku;
 • wskazanie informacji sektora publicznego, która będzie ponownie wykorzystywana,  a jeżeli jest już udostępniona lub przekazana, warunki, na jakich ma być ponownie wykorzystywana, oraz źródło udostępnienia lub przekazania;
 • wskazanie celu ponownego wykorzystywania w tym określenie rodzaju działalności,   w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane,  w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług;
 • wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej, także wskazanie formatu danych;
 • wskazanie sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie są udostępnione lub przekazana w inny sposób, albo sposobu i okresu dostępu do informacji gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym.

 4. W przypadku niespełniania warunków formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych wraz z pouczeniem, że ich nie usunięcie w  terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

5. Rozpatrzenie wniosku następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli wniosek o ponowne wykorzystywanie nie może zostać rozpatrzony w terminie 14 dni, podmiot zobowiązany zawiadamia w tym terminie wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w jakim rozpatrzy wniosek, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia tego wniosku.

V. Opłata za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania. 

1. Udostępnienie informacji publicznej oraz udostępnianie i przekazywanie informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania, co do zasady jest bezpłatne.

2. Komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie wymaga poniesienia dodatkowych kosztów (art. 18 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego).

3. Ustalając wysokość opłaty Komendant BiOSG uwzględnia koszty przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w określony sposób lub w określonej formie oraz inne czynniki, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosków o ponowne wykorzystywanie, mogących mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji.

4. Koszty mogą również obejmować koszty czynności związanych z anonimizacją lub ze środkami zastosowanymi w celu ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa.

5. Wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób lub w określonej formie.

VI. Ograniczenia w dostępie do informacji sektora publicznego

Prawo do dostępu do informacji sektora publicznego podlega ograniczeniom wynikającym  z przepisów ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (art. 6 ustawy) wynikające m.in.:

 • z przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz innych tajemnic ustawowo chronionych;
 • ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy (nie dotyczy osób pełniących funkcje publiczne);
 • z przepisów innych ustaw;
 • z praw autorskich i praw pokrewnych, które przysługują innemu podmiotowi niż organ zobowiązany.

VII. Środki prawne przysługujące wnioskodawcy w przypadku odmowy przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania,  określenia warunków  ponownego wykorzystywania lub wysokości opłaty 

 1. Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej, a także wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie informacji publicznej może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić podmiot zobowiązany o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.  Sprzeciw składa się do Komendanta Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej. W przypadku otrzymania sprzeciwu Komendant BiOSG rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej lub o wysokości opłat w drodze decyzji, od której przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw informatyzacji.
 2. Od decyzji Komendanta BiOSG o odmowie przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw informatyzacji.
 3. W zakresie nieuregulowanym ustawą do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.
 4. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, z tym że:
 • przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;
 • skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

VIII. Zakres odpowiedzialności.

  1. Komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej nie ponosi odpowiedzialności za ponowne wykorzystywanie udostępnionej lub przekazanej informacji sektora publicznego w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny oraz za wykorzystywanie utworu lub bazy danych przez podmiot ponownie wykorzystujący informację publiczną w zakresie przekraczającym uprawnienia do wykorzystywania utworu lub bazy danych przysługujące Komendantowi Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.
  2. Komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej zastrzega, iż niektóre z ponownie wykorzystywanych informacji publicznych przetworzonych przez osoby trzecie mogą być nieaktualne.

 

 

Metryczka

Data publikacji 04.02.2013
Data modyfikacji 22.09.2023
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Maciej POLISZAK
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz CZAJKOWSKI Wydział Ochrony Informacji BiOSG
Osoba modyfikująca informację:
T.Czajkowski
do góry