Status prawny

Akty prawne regulujące działalność Komendy Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej

 Podstawy prawne działania BiOSG w Przemyślu:

» USTAWA z dnia 12 października 1990r. o STRAŻY GRANICZNEJ  (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 147 ze zm.)

Art. 6. 1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w drodze rozporządzenia, tworzy i znosi oddziały Straży Granicznej, uwzględniając nadanie im nazwy, określenie siedziby oraz terytorialnego zasięgu działania.

2. Komendant Główny Straży Granicznej, w drodze zarządzenia:
1)   tworzy i znosi placówki oraz dywizjony, a także określa ich terytorialny zasięg działania;
2)    określa liczbę i rodzaj etatów w jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej, zastrzeżeniem ust. 2a;
3)   określa szczegółowy zakres zadań terenowych organów Straży Granicznej oraz organizację Komendy Głównej, komend oddziałów, placówek i dywizjonów.
2a. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określa liczbę i rodzaj etatów w BSWSG.
3. Komendant Główny Straży Granicznej może, w drodze zarządzenia, określać wzory symboli jednostek organizacyjnych Straży Granicznej.
4. Komendant Główny Straży Granicznej może, w drodze zarządzenia, tworzyć i znosić ośrodki szkolenia Straży Granicznej i ośrodki Straży Granicznej oraz określać ich organizację i zakres działania.
5. Komendanta ośrodka szkolenia Straży Granicznej i ośrodka Straży Granicznej oraz ich zastępców powołuje i odwołuje Komendant Główny Straży Granicznej. Komendanci ośrodka szkolenia Straży Granicznej oraz ośrodka Straży Granicznej są przełożonymi wszystkich podległych im funkcjonariuszy.
 
 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI(1) z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie utworzenia oddziałów Straży Granicznej (Dz. U. z 2011 r., Nr. 69, poz. 370 ze zm.):

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1997, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Tworzy się następujące oddziały Straży Granicznej:

1)   Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej imienia gen. bryg. Jana Tomasza Gorzechowskiego z siedzibą w Przemyślu, obejmujący województwo podkarpackie; (...)

 

» ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1)  z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie zniesienia niektórych oddziałów Straży Granicznej oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia oddziałów Straży Granicznej ( Dz.U. z 2013 r., poz. 342)

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 116, poz. 675, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Znosi się następujące oddziały Straży Granicznej:

1) Karpacki Oddział Straży Granicznej imienia 1 Pułku Strzelców Podhalańskich z siedzibą w Nowym Sączu,

2) Sudecki Oddział Straży Granicznej imienia Ziemi Kłodzkiej z siedzibą w Kłodzku

– utworzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie utworzenia

oddziałów Straży Granicznej (Dz. U. Nr 69, poz. 370).

§ 2. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie utworzenia

oddziałów Straży Granicznej (Dz. U. Nr 69, poz. 370) w § 1 wprowadza się następujące zmiany:

1) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej imienia gen. bryg. Jana Tomasza Gorzechowskiego z siedzibą w Przemyślu,

obejmujący województwo podkarpackie;”;

2) uchyla się pkt 2;

3) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) Morski Oddział Straży Granicznej imienia płk. Karola Bacza z siedzibą w Gdańsku, obejmujący województwa:

pomorskie, zachodniopomorskie oraz wchodzące w skład województwa warmińsko-mazurskiego: powiat elbląski,

miasto na prawach powiatu Elbląg i z powiatu braniewskiego gminę Frombork, a także polskie obszary morskie

określone w odrębnych przepisach;”;

4) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) Nadodrzański Oddział Straży Granicznej z siedzibą w Krośnie Odrzańskim, obejmujący województwa: dolnośląskie,

lubuskie i wielkopolskie;”;

5) uchyla się pkt 8;

6) pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) Śląsko-Małopolski Oddział Straży Granicznej z siedzibą w Raciborzu, obejmujący województwa: małopolskie,

opolskie i śląskie;”.

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia

Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych

(Dz. U. Nr 248, poz. 1491).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 117, poz. 677, Nr 170, poz. 1015, Nr 171,

poz. 1016 i Nr 230, poz. 1371 oraz z 2012 r. poz. 627, 664, 769 i 951.

Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 342§ 3. Śląski Oddział Straży Granicznej imienia Powstańców Śląskich z siedzibą w Raciborzu otrzymuje nazwę „Śląsko-

-Małopolski Oddział Straży Granicznej z siedzibą w Raciborzu”.

§ 4. Prawa i obowiązki wynikające z umów i porozumień, których podmiotem był:

1) Komendant Karpackiego Oddziału Straży Granicznej – przejmuje Komendant Śląsko-Małopolskiego Oddziału Straży

Granicznej, w zakresie swojej właściwości terytorialnej;

2) Komendant Sudeckiego Oddziału Straży Granicznej – przejmuje Komendant Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej,

w zakresie swojej właściwości terytorialnej;

3) Komendant Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej na obszarze części województwa zachodniopomorskiego,

obejmującej powiaty: choszczeński, drawski, goleniowski, gryfiński, łobeski, myśliborski, policki, pyrzycki, stargardzki,

szczecinecki, świdwiński, wałecki, miasto na prawach powiatu Szczecin oraz obszar morskich wód wewnętrznych

na rzece Odrze na północ od granicy morskiego portu handlowego Szczecin do linii prostej łączącej brzegi Zalewu

Szczecińskiego, przechodzącej przez boję „TN-C” północnego toru podejściowego do portu Trzebież i stawę „N” na

wyspie Chełminek – przejmuje Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej, w zakresie swojej właściwości

terytorialnej.

§ 5. Sprawy wszczęte i niezakończone przez:

1) Komendanta Karpackiego Oddziału Straży Granicznej przed dniem 1 stycznia 2014 r. – są prowadzone przez Komendanta

Śląsko-Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej;

2) Komendanta Sudeckiego Oddziału Straży Granicznej przed dniem 16 listopada 2013 r. – są prowadzone przez Komendanta

Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej;

3) Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej prowadzone na obszarze części województwa zachodniopomorskiego,

obejmującej: powiaty: choszczeński, drawski, goleniowski, gryfiński, łobeski, myśliborski, policki, pyrzycki,

stargardzki, szczecinecki, świdwiński, wałecki, miasto na prawach powiatu Szczecin oraz obszar morskich wód

wewnętrznych na rzece Odrze na północ od granicy morskiego portu handlowego Szczecin do linii prostej łączącej

brzegi Zalewu Szczecińskiego, przechodzącej przez boję „TN-C” północnego toru podejściowego do portu Trzebież

i stawę „N” na wyspie Chełminek – przed dniem 16 października 2013 r. – są prowadzone przez Komendanta Morskiego

Oddziału Straży Granicznej, z wyjątkiem spraw związanych ze stosunkiem służbowym albo stosunkiem pracy.

§ 6. W okresie od dnia 16 października 2013 r. do dnia 15 listopada 2013 r. Nadodrzański Oddział Straży Granicznej

z siedzibą w Krośnie Odrzańskim obejmuje województwa: lubuskie i wielkopolskie oraz wchodzące w skład województwa

dolnośląskiego powiaty: bolesławiecki i zgorzelecki.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r. z wyjątkiem:

1) § 2 pkt 3, § 4 pkt 3 i § 5 pkt 3, które wchodzą w życie z dniem 16 października 2013 r.;

2) § 1 pkt 2, § 2 pkt 4 i 5, § 4 pkt 2 i § 5 pkt 2, które wchodzą w życie z dniem 16 listopada 2013 r.;

3) § 1 pkt 1, § 2 pkt 2 i 6, § 4 pkt 1 i § 5 pkt 1, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Minister Spraw Wewnętrznych: B. Sienkiewicz

 

» Regulamin Organizacyjny Komendy Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej

 

Metryczka

Data publikacji 21.06.2011
Data modyfikacji 15.04.2019
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Joanna Zarańska, Wiesław Kmiotek, Lucyna Handzel-Fajger
Osoba udostępniająca informację:
Beata Rataj Wydział Prezydialny
Osoba modyfikująca informację:
Lucyna Handzel
do góry