Ocena przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków

Informacja dot. skarg oraz wniosków załatwionych w 2010 roku w Bieszczadzkim Oddziale Straży Granicznej.

Informacja dot. skarg oraz wniosków załatwionych w 2010 roku
w Bieszczadzkim Oddziale Straży Granicznej.


W 2010 roku do Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu wpłynęło 68 skarg z czego załatwiono 67. Jednocześnie w 2010r. rozpatrzono także 3 skargi, które wpłynęły do BiOSG pod koniec 2009r. i ujęte zostały w rejestrze skarg i wniosków za rok 2009.

W 2010 roku załatwiono 70 skarg, z czego:
- 7 skarg przekazano wg właściwości: 1 do Komendanta Głównego SG, 5 do Dyrektora Izby Celnej w Przemyślu, 1 do Dyrektora Izby Celnej i Komendanta Miejskiego Policji w Przemyślu;
- 63 skarg rozpatrzono we własnym zakresie (w tym 3 skargi z 2009r.) z czego 7 skarg pozostawiono bez rozpoznania na podstawie § 8 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8.01.2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (6 w Komendzie BiOSG i 1 w placówce SG podległej Komendzie BiOSG).

W 2010 roku rozpatrzone we własnym zakresie skargi (63) dotyczyły czterech grup tematycznych, tj.:
- granicznej – 52 skargi (w tym: 49 skarg (2 skargi z 2009r.) dotyczyły kontroli ruchu granicznego, a 3 ochrony granicy państwowej);
- dot. cudzoziemców - 3 skargi (w tym 1 skarga z 2009r.);
- kadr i szkolenia – 6 skarg;
- innej – 2 skargi.

W 2010r. wszystkie rozpatrzone skargi uznano za bezzasadne.

Autorami rozpatrzonych w roku 2010 wystąpień (63) byli: w 38 przypadkach ob. RP, zaś w 25 przypadkach obcokrajowcy. W 5 przypadkach autorami wystąpień byli: obecni i byli funkcjonariusze SG, zaś w 58 przypadkach osoby z zewnątrz. 
W 2010 roku w sprawach skarg i wniosków przyjęto 12 interesantów, którzy złożyli skargi do protokołu w Komendzie BiOSG. Ponadto w 6 przypadkach interesanci złożyli skargi do protokołu w placówkach SG podległych Komendzie BiOSG. 
Główną problematyką podnoszoną przez osoby skarżące w roku 2010 była problematyka graniczna. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż w okresie tym nie stwierdzono zasadności podniesionych przez osoby skarżące zarzutów. Biorąc pod uwagę współczynnik zasadności skarg (stosunek ilości skarg zasadnych do ilości wszystkich skarg rozpatrzonych) należy stwierdzić, że nastąpił spadek w odniesieniu do roku 2009, w którym 3 skargi rozpatrzono jako zasadne. W analizowanym okresie nie wystąpiły skargi, które wskazywałyby na bezczynność organu, a wszystkie sprawy załatwiano terminowo, bez zbędnej zwłoki (zgodnie z terminami zawartymi w Kodeksie postępowania administracyjnego).
Podobnie jak w roku ubiegłym nadal należy wskazywać na konieczność informowania podróżnych o podstawach prawnych podejmowanych wobec nich decyzji, a także wyczulać na kulturalne odnoszenie się funkcjonariuszy SG do wszystkich osób przekraczających granicę RP. Jednocześnie, na bieżąco należy zapoznawać funkcjonariuszy z obowiązującymi przepisami, w celu zapewnienia właściwej realizacji zadań służbowych. 
Należy wyczulać funkcjonariuszy SG na konieczność właściwego i kulturalnego zachowania się zarówno w trakcie wykonywania czynności służbowych, jak i poza służbą oraz prawidłowego podejmowania działań w stosunku do podróżnych, a także na umiejętne stosowanie przepisów w trakcie wykonywania czynności służbowych, co w konsekwencji pozwoli uniknąć sytuacji konfliktowych. 

Należy podkreślić, że w 2010 roku w porównaniu z rokiem 2009 nastąpił znaczny spadek skarg dotyczących przejścia drogowego granicznego w Krościenku. W roku 2009r. było to 10 skarg (w tym 2 anonimy), podczas gdy w roku 2010 była to tylko 1 skarga. Nastąpiła rozbudowa infrastruktury przejścia, co zwiększyło jego przepustowość, a tym samym zmniejszyło liczbę osób wnoszących uwagi do realizacji czynności służbowych przez funkcjonariuszy tej placówki. 

W porównaniu z rokiem 2009 nastąpił wzrost skarg dotyczących realizacji zadań przez funkcjonariuszy w PSG w Ustrzykach Górnych. W roku 2009r. żadna ze skarg nie dotyczyła realizacji zadań służbowych przez funkcjonariuszy z ww. jednostki organizacyjnej, podczas gdy w roku 2010 zarejestrowano 2 takie przypadki. Powyższe sytuacje mogą być spowodowane zwiększającą się liczbą osób przebywających turystycznie w rejonie służbowej odpowiedzialności placówki w Ustrzykach Górnych, co sprawia że zwiększa się też liczba odnotowywanych wykroczeń i tym samym potrzeba interwencji funkcjonariuszy SG.

Spośród wszystkich skarg, które zostały rozpatrzone w Komendzie BiOSG w 2009 roku w 6 przypadkach (co stanowiło 12 % wszystkich rozpatrzonych skarg w Komendzie BiOSG) skarżący podnosili zarzuty dotyczące kwestii przekraczania granicy w ciągu ruchu pieszego drogowego przejścia granicznego w Medyce. W roku 2010r. ilość skarg złożonych w powyższej kwestii nie uległa zmianie. Najczęstszymi przyczynami składania skarg w powyższym zakresie był czas oczekiwania na odprawę w ciągu ruchu pieszego drogowego przejścia granicznego w Medyce oraz niewłaściwe zdaniem skarżących zachowanie funkcjonariuszy SG realizujących czynności służbowe wobec podróżnych. W związku z faktem, iż powyższa forma przekraczania granicy państwowej cieszy się dużym zainteresowaniem podróżnych, stąd też niejednokrotnie z tego powodu czas oczekiwania na odprawę graniczną wydłuża się, a to nie zawsze spotyka się ze zrozumieniem podróżnych i skutkuje wniesieniem skargi.
 


 

 

 

 

 

 

  • Wykres problematyki, sposobu i skuteczności załatwiania skarg (problematyka wnoszonych skarg).
    Wykres problematyki, sposobu i skuteczności załatwiania skarg (problematyka wnoszonych skarg).

Metryczka

Data wytworzenia 18.07.2011
Data publikacji 18.07.2011
Data modyfikacji 27.02.2018
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Andrzej Biczek
Osoba udostępniająca informację:
Anna Zybińska Wydział Nadzoru i Kontroli
Osoba modyfikująca informację:
Wojciech Łach
do góry